Protokoll fört vid styrelsemöte LH Standaret, Ankargatan 33, 2016-02-24

Närvarande: Eleonor Artfors, Stig Fredriksson, Ann-Sofie Ekström, Simon Engmalm, Simon Björck, Irene Q Bagge, Anna Mulder

Ordföranden förklarar mötet öppnat

Föregående mötes protokoll godkändes

Hemsidan 

Stig Fredriksson har iordningställt och arbetet fortlöper enligt planerna
Protokoll och verksamhetsberättelser lagras och publiceras på hemsidan

Vårresa 

Ordföranden tillfrågar Helena Masslegård, Gunilla Ericson angående utskick och kontakt med bussbolag Frågan bordlägges till nästa möte

Öppet styrelsemöte 18/5

Områdeschef Lars Gustafsson bjuds in - frågor skickas till Lars Gustafsson innan mötet

Gårdslokalen

Huvudströmbrytaren ska vara tillgänglig.
Bovärd Ella Tokarczyk kollar upp

Utskick/information till hyresgästerna 

Eleonor Artfors gör förslag
Presenteras för styrelsen till styrelsemöte 7/4

Vårpub

Förslag - fredag 20/5

Tvättstugan

På förslag från hyresgäst - en  Drop In-maskin i varje tvättstuga
Styrelsen har inte befogenhet att bestämma detta
Styrelsen säger nej till förslaget
Hyresgästen får själv ta kontakt med Familjebostäder
Nya tvättkorgar/städmateriel behövs - 
Eleonor Artfors tar kontakt med vår bovärd Ella Tokarczyk

Historisk afton

Stig Fredriksson tar kontakt med Per-Olof Stridh

Nycklar till lokalen

Eleonor Artfors tar över Per-Olof Stridhs nyckel
Övriga nyckelinnehavare: Gunilla Ericson, Helena Masslegård, Elzbieta Broberg

Hyra av gårdslokal

Ta kontakt med lokalansvarig/bokningsansvarig
Se anslag på Gårdslokal-dörr

Gårdslokalen

Vattenkran i köket
Ny kyl/frys till lokalen
Bovärd Ella Tokarczyk är underrättad

Nytt möte utlyst till 7/4
Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                               

Anna Mulder