Protokoll fört vid Årsmöte L-H Standaret, Ankargatan 33, 2016-01-28

Närvarande: Irene Q Bagge, Gunilla Ericson, Helena Masslegård, Stig Fredriksson, Simon Engmalm, Elzbieta Broberg, Janna Nelson, Ann-Sofie Ekström, Eleonor Artfors, Simon Björck, Kjell Olsson, Nina Wallgren, Anette Dicander, Christer Forsberg, Katarina Norrby, Anna Mulder

Ordföranden förklarar mötet öppnat

Mötet godkände att behörig kallelse skett

Val av mötesledning:

Ordförande: Irene Q Bagge

Sekreterare: Anna Mulder

Protokolljusterare tillika rösträknare: Simon Engmalm

Mötet godkände styrelsens berättelse och verksamhetsberättelse

Mötet godkände styrelsens ekonomiska berättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet godkände att styrelsen ska bestå av 7 – 11 ledamöter

Beslut angående eventuella arvoden till styrelsen: Styrelsen nyttjar gårdslokalen utan kostnad

Val av styrelse:

Till ordförande valdes Eleonor Artfors

Till sekreterare valdes Anna Mulder

Till kassör valdes Gunilla Ericson

Till övriga ledamöter valdes:

Stig Fredriksson - webansvarig
Elzbieta Broberg - lokalansvarig
Simon Björck - lokalansvarig
Helena Masslegård - miljöansvarig
Ann-Sofie Ekström - miljöansvarig
Janna Nelson
Irene Q Bagge
Simon Engmalm

Till revisorer valdes Carin Andersson, Katarina Norrby

Till valberedning tillfrågas Anders Korobczynski

Till förhandlingsråd/förhandlingsdelegation valdes Simon Engmalm

Förslag/verksamhetsinriktning från styrelsen:

Trivselresa/bussresa
Kräftskiva
Pubkvällar

Övriga frågor:

Stig Fredriksson ”lanserar” Hemsidan – Standaret.info.
Information sätts upp på trappuppgångarnas anslagstavlor

Hyresgästerna är välkomna att lämna förslag till resor

”Öppet möte” med Familjebostäder – styrelsemötet onsdag 18/5

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                                     

Anna Mulder